USLOVI KORIŠĆENJA

CURALIFE WEBSHOP OPŠTI USLOVI

Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021) Ramino doo, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.curalife.rs

Obaveštava

 • da se prodaja robe putem internet sajta curalife.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Ramino doo, adresa za izjavljivanje reklamacije je: Pavla Vuisića 78a, Beograd, Zemun 11283;
 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.curalife.rs;
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice curalife.rs smatra prodajom na daljinu;
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta curalife.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
 • kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-5 dana putem kurirske službe, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE – da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.curalife.rs;
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta curalife.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, direktnom bankarskom transakcijom, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
 • da potrošač  prilikom  kreiranja  porudžbenice  pritiskom  na  taster  “naručite” preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da je sajt curalife.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala i preuzimanja, osim troškova kuriske službe, snosi sajt www.curalife.rs;
 • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana;
 • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice;

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Podaci Prodavca

 • Poslovno ime Prodavca: Ramino doo
 • Adresa sedišta: Pavla Vujisića 78a, Beograd, Zemun – Altina 11283
 • Kontakt telefon: 063368778
 • Šifra delatnosti: 4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko
 • Broj tekućeg računa: 265-1110310004934-3
 • PIB: 100099690
 • MB: 17175076
 • E-mail: [email protected]
 • Web adresa: curalife.rs

1.2. Kupac

Kupac je svako fizičko lice, koje prihvata CuraLife Webshop Opšte uslove objavljene na ovoj internet stranici i putem web shopa naruči proizvod.

1.3. Kurirske službe

Dostava naručenog proizvoda se vrši od strane kurirskih službi sa kojom Prodavac ima zaključen Ugovor o pružanju usluga.

Osnovni podaci Post Express kurirske službe:

 • Poslovno ime kurirske službe: Post Express, Takovska 2 Beograd
 • Skraćeno poslovno ime kurirske službe: Post Express
 • Adresa sedišta: Takovska 2, Beograd
 • Kontakt telefon: 0800100808, 0113607607, 0113644647
 • WEB: http://www.postexpress.rs
 • PIB: 100002803
 • MB: 07461429
 

Osnovni podaci City Express kurirske službe:

 • Poslovno ime kurirske službe: DRUŠTVO ZA PRIKUPLJANJE PREVOZ I ISPORUKU POŠILJAKA CITY EXPRESS DOO BEOGRAD
 • Skraćeno poslovno ime kurirske službe: CITY EXPRES DOO BEOGRAD
 • Adresa sedišta: Kumodraška 240, Beograd
 • Kontakt telefon: 0113093000, 0113093022
 • WEB: https://www.cityexpress.rs/
 • PIB: 101721247
 • MB: 17402145
 

Osnovni podaci Speedy Express kurirske službe:

 • Poslovno ime kurirske službe: SPEEDY EXPRESS BG D.O.O. BEOGRAD (PALILULA)
 • Skraćeno poslovno ime kurirske službe: SPEEDY EXPRESS BG D.O.O.
 • Adresa sedišta: Branka Momirova Ulica 1/4, Beograd
 • Kontakt telefon: 0677799068
 • WEB: https://www.speedyexpress.rs
 • PIB: 113879178
 • MB: 21939617
 

Kurirska služba preuzima od Prodavca  proizvod sa neophodnom pratećom dokumentacijom i organizuje dostavu istog na adresu dobijenu od strane Prodavca. Kurirska služba je ovlašćena da od Kupca , a u ime i za račun Prodavca, preuzme  protivvrednost  (cenu) proizvoda.

Kurirska služba preuzimanjem porudžbine od Prodavca preuzima i odgovornost za  urednost isporuke istog krajnjem potrošaču, Kupcu.

Kurirska služba u okviru svoje delatnosti, čuva, obrađuje i koristi od strane Prodavca dostavljene podatke, vezan obavezom zaštite tajnosti podataka.

2. CILJ CURALIFE WEBSHOP OPŠTIH USLOVA

2.1. Uputstva

Ramino doo je sastavila i izdala Webshop Opšte uslove sa ciljem da u njemu detaljno opiše uslove korišćenja webshop usluge Prodavca, prava, obaveze i odgovornosti Prodavca i Kupca, kao i sve bitne okolnosti u vezi sa uslugama Ramino doo.

Opšti uslovi sadrže sve bitne elemente pravnog odnosa, koji se korišćenjem webshop usluge uspostavlja između Ramino doo, kao Prodavca, i fizičkog lica, kao Kupca. Na sva prava, obaveze i odgovornosti, koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni pravni propisi Republike Srbije koji uređuju delatnost Ramino doo, kao Prodavca.

2.2. Objavljivanje CuraLife Webshop Opštih uslova

Prihvatanje CuraLife Webshop Opštih uslova je preduslov za izvršenje naručenih usluga Prodavca. Kupac prosleđivanjem svoje porudžbine na internet stranici prihvata CuraLife Webshop Opšte uslove.

2.3. Izmene i dopune Opštih uslova

Ramino doo zadržava pravo da jednostrano vrši izmene i dopune objavljenih Opštih uslova. CuraLife Webshop Opšti uslovi i njihove izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja na internet stranici. CuraLife Webshop Opšti uslovi ostaju na snazi za sve vreme dok  Ramino doo obezbeđuje kontinuirano i uredno funkcionisanje usluge webshop-a. O eventualnim promenama CuraLife Webshop Opštih uslova se Kupac blagovremeno može informisati pristupom na zvaničnu internet stranicu Prodavca i proverom istih.

3. CURALIFE WEBSHOP USLUGA

3.1. Teritorijalno važenje

Ramino doo prihvata i preuzima obavezu organizovanja isporuke isključivo onih porudžbina koje se isporučuju na teritoriji Republike Srbije. Imajući u vidu gore navedeno svaka porudžbina, čija bi se isporuka trebala izvršiti na adresi u inostranstvu, se smatra nemogućom i kao takva se briše od strane prodajne službe Prodavca.

3.2. Porudžbina

Porudžbina putem sajta je moguća za sve na sajtu navedene proizvode klikom na dugme „KUPI ODMAH”. Proizvodi iz asortimana Prodavca se mogu naručiti putem dostupnog CuraLife Webshop-a, pri čemu poručivanje proizvoda od strane Kupca se u smislu člana 2.2. Opštih uslova ujedno tretira i kao prihvatanje istih od strane Kupca.

Preduslov poručivanja proizvoda jeste registracija Kupca na CuraLife Webshop-u. U momentu kada Kupac potvrdi sadržinu konačne porudžbine, ista se registruje u bazi podataka Prodavca i Webshop sistem Prodavca automatski prosleđuje Kupcu e-mail potvrdu o prijemu porudžbine.

Ramino doo zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca, kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

3.3. Registracija

Kupac ima mogućnost da prosleđuje svoje porudžbine Prodavcu putem CuraLife Webshop-a isključivo nakon registracije na internet stranici Prodavca. Dakle, Kupac može i bez registracije da pretražuje internet ponudu Prodavca, međutim, da bi mogao i da poruči neki od proizvoda neophodno je da se prethodno registruje. Podatke Kupca unete prilikom registracije Ramino doo registruje, tako da prilikom sledeće porudžbine Kupac mora uneti samo korisničko ime i šifru.

3.4. Izmena, brisanje porudžbine

Nakon prijema elektronske potvrde Prodavca o primljenoj porudžbini, porudžbina ne može biti predmet brisanja. Ipak, u slučaju kada porudžbina još nije predata od strane Prodavca kurirskoj službi, Prodavac priznaje pravo Kupca da izvršenu porudžbinu otkaže e-mailom ili pozivom prodajne službe.

O eventualnoj izmeni ili dopuni porudžbine, Kupac ima pravo da kontaktira Prodavca putem e-maila ili telefonskim putem na gore označenom broju pod stavkom „ kontakt telefon, e- mail”.

3.5. Raspoloživost proizvoda

CuraLife Webshop tim ulaže konstantne napore da ponuda proizvoda prikazana na internet stranici Prodavca uvek bude ažurna. Ipak, zbog dinamičnosti tržišta i promenljive potražnje za proizvodima postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u magacinu Prodavca u traženo vreme. Ukoliko se dogodi ovakav slučaj prodajna služba Prodavca je dužna o tome obavestiti Kupca e-mailom i kontaktirati ga telefonom o mogućem vremenu obezbeđenja proizvoda i isporuke istog.

3.6. Protivvrednost proizvoda i troškovi isporuke

Proizvod, koji je Kupac naručio putem CuraLife Webshop-a, se plaća po ceni Prodavca, koja  je važila na dan porudžbine.

Kupac ima obavezu da u gotovinskom novcu isplati protivvrednost (cenu) proizvoda prilikom preuzimanja istog od  kurirske službe. Kurirska služba o preuzimanju gotovinske protivvrednosti proizvoda izdaje potvrdu Kupcu.

Prodavac ne priznaje mogućnost delimične isplate protivvrednosti proizvoda, odnosno kupovine na rate. U vezi sa tim kurirska služba nema pravo da primi delimičnu isplatu Kupca.

Kupac može preuzeti ili sve proizvode iz potvrđene konačne porudžbine ili može odbiti preuzimanje porudžbine u celini. Iz toga proističe da kurirska služba nema ovlašćenje da odlučuje o sadržini isporuke, odnosno da donosi odluku o vršenju delimičnih isporuka.

Aktuelni i ažurirani cenovnik svake kurirske službe možete pogledati na njihovim web stranama (tačka 1.3).

U slučaju da nakon izvršene porudžbine bude utvrđeno od strane Prodavca da je omaškom na sajtu u odnosu na poručeni proizvod označena pogrešna cena, Prodavac će nastojati da Kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku porudžbine. U tom slučaju Kupac ima pravo da poručeni proizvod plati prema stvarnoj ceni koja je važila za taj proizvod u trenutku porudžbine ili da odustane od porudžbine.

3.7. Neuspešna dostava

Dostavu poručenog proizvoda će kurirska služba pokušati u roku od 2 radna dana od dana potvrde porudžbine. Pre dostave porudžbine kurirska služba će kontaktirati Kupca radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave.

Nakon neuspešne prve dostave, kurirska služba ima obavezu da pokuša sa još jednom dostavom u roku od 24h od prve dostave. Ukoliko ni nakon drugog pokušaja poručeni proizvod ne bude uručen Kupcu smatraće se da je Kupac odustao od porudžbine i da je na taj način iskazao volju da se zaključeni kupoprodajni ugovor raskine ukoliko nije drugačije dogovoreno između kupca i prodavca.

3.8. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ramino doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

4. PRAVA I OBAVEZE KUPCA

4.1. Reklamacija

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku I načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 063368778 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na mail adresu: [email protected] i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 063368778 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na mail adresu adresu: [email protected] opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (pravilnik možete preuzeti OVDE). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (obrazac možete preuzeti OVDE) treba da pošaljete na adresu Ramino doo (sa naznakom za CuraLife web shop), Pavla Vuisića 78 a, Beograd, Zemun.

4.2. Zaštita ličnih podataka

Kupac ima pravo na zaštitu registrovanih ličnih podataka u skladu sa CuraLife Webshop Polisom privatnosti.

Prodavac ima pravo konaktirati kupca putem telefona, e-mail-a, sms-a i viber kampanjama.

4.3. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Raiffeisen BANK, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.